Kostenlose Xvideos Porno

Zabezpieczenie pszczół przed zatruciem

Obowiązujące obecnie zalecenia dla służby ochrony roślin i zarządzenia dotyczące stosowania pestycydów zmierzają jednoznacznie w kierunku pełnego zabezpieczenia pszczół przed zatruciem. Gdzie zatem tkwi przyczyna, że pomimo takiego zabezpieczenia, występują w dalszym ciągu zatrucia pszczół, przynosząc w każdym roku duże straty, zarówno pszczelarzom jak i całemu rolnictwu. Utrwala się przekonanie, że zatrucia pszczół występują najczęściej nie z powodu używania pestycydów, ale są przede wszystkim skutkiem niewłaściwego ich stosowania i nieprawidłowej organizacji przeprowadzania zabiegów ochrony roślin i zwalczania chwastów za pomocą herbicydów. Można sądzić, że wynika to z niedostatecznie jeszcze upowszechnionej w tym zakresie wiedzy, ale również z braku poczucia odpowiedzialności za jakość wykonywania zabiegów przez poszczególne jednostki organizacyjne i prywatnych producentów. Zachodzi więc potrzeba dalszej popularyzacji zagadnień dotyczących prawidłowego stosowania pestycydów, usprawnienia kontroli nad przeprowadzaniem zabiegów i wyciągania ostrych konsekwencji w stosunku do łamiących obowiązujące zalecenia. Badania ankietowe Oddziału Pszczelnictwa IS za rok 1975 wykazały, że najczęstsze przypadki zatrucia pszczół mają miejsce przy ochronie rzepaków, przy zwalczaniu stonki ziemniaczanej oraz przy późnym niszczeniu chwastów w uprawach zbożowych. W myśl obowiązujących zaleceń zabiegi ochrony na rzepakach czy innych uprawach nasiennych powinny być wykonywane nie później przed ich kwitnieniem niż wymaga tego okres prewencji stosowanego pestycydu. Jednak termin ten nie zawsze jest przestrzegany. Stosujący zabiegi ochronne nie zwracają również uwagi na chwasty, których pora kwitnienia zbiega się z terminem przeprowadzania zabiegów na plantacjach chronionych. To chwasty w ostatnich latach stały się główną przyczyną masowego ginięcia pszczół przy zwalczaniu stonki ziemniaczanej. Według danych Instytutu Ziemniaka w Boninie (Ochrona Roślin 8—1974) aż 70% plantacji w kraju jest bardzo silnie zachwaszczonych. Jak w takich warunkach uniknąć zatruwania pszczół? Jeżeli nie zginą one na plantacji chronionej, wolnej od chwastów, to niebezpieczeństwo dla nich mogą przedstawiać plantacje sąsiednie, na które preparat jest z reguły znoszony.