Kostenlose Xvideos Porno

Skuteczność herbicydów

Skuteczność herbicydów jest bardzo silnie uzależniona od fazy rozwojowej chwastów w momencie wykonywania zabiegu. Na ogół większość herbicydów działa skuteczniej na młode chwasty. Użycie herbicydów działających doglebowo, głównie na chwasty kiełkujące (np. Ramrodu, Ven- zaru) po wschodach na duże, mające kilka liści właściwych chwasty, da bardzo znikome rezultaty. Podobnie zastosowanie herbicydów działających dolistnie (np. Betanal, Basagran, Gramoxone) przed wschodami chwastów również nie da żadnych wyników. Przed przystąpieniem do opryskiwania należy uważnie przeczytać instrukcję dołączoną do opakowania herbicydu zwracając przy tym szczególną uwagę na to, w jakich fazach wzrostu dany herbicyd niszczy chwasty najskuteczniej.
Wybór terminu opryskiwania herbicydami należy też uzależnić od rośliny uprawnej. Na rysunku podano przykładowo terminy stosowania herbicydów w niektórych gatunkach warzyw. Nie należy stosować herbicydów w innych terminach niż to jest zalecane, gdyż można spowodować niepożądane uszkodzenia roślin uprawnych. Na przykład zastosowanie Betanalu w okresie gdy buraki ćwikłowe będą w fazie liścieni spowoduje bardzo silne przerzedzenie stanu wschodów. Dopiero użycie tego środka, gdy buraki mają co najmniej 2 liście właściwe nie wywoła ujemnych efektów. Podobnie użycie Afalonu w terminie do 10 dni po siewie przed skiełkowaniem nasion marchwi, lub też po wschodach, gdy będzie ona w fazie 3—5 liści nie spowoduje uszkodzeń marchwi, zastosowanie zaś tego środka w okresie wschodów i w fazie liścieni może być powodem zniszczenia plantacji marchwi. Na działanie herbicydów zasadniczy wpływ ma zespół czynników klimatycznych i glebowych. Najlepiej jest wykonywać opryskiwanie, gdy temperatura wynosi 10—20°C. Przy zbyt niskiej temperaturze działanie herbicydów na chwasty może być słabe. Zbyt wysokie temperatury (powyżej 20—25°C) mogą obniżyć granicę selektywnego działania herbicydu, to znaczy będą niszczone nie tylko chwasty, ale także może zostać uszkodzona roślina uprawna. Temperaturę panującą w okresie opryskiwania należy brać pod uwagę szczególnie przy zabiegach wykonywanych po wschodach roślin.